Home

Beskriv hur forskning på embryonala stamceller från människan regleras av lagen i sverige.

Stamceller är icke-specialiserade celler som finns i alla flercelliga organismer.Stamceller har två egenskaper som utmärker dem från andra celltyper. Dels kan stamceller genomgå ett obegränsat antal celldelningar (), och dels har stamceller förmågan att mogna (differentiera) till flera celltyper.Grunden för forskning kring mänskliga stamceller lades av de kanadensiska forskarna. De embryonala stamceller man använder i forskning är pluripotenta och isoleras då ett ägg, fem till sju dagar efter befruktningen, utvecklats till en blåsformad cellansamling, en så kallad blastocyst Stamceller kan dela sig i två identiska dotterceller och därigenom förökas i cellkultur (provrör) och kan ge upphov till mogna celler både i kultur (provrör) och vid celltransplantation. Forskning på stamceller (adulta och embryonala) kan leda till bättre behandling av flera allvarliga sjukdomstillstånd, t ex hjärtsvikt, leverskador, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskador, broskskador, diabetes, blodsjukdomar och inte minst olika typer av cancer Den sydkoreanske forskaren Woo Suk Hwang slog världen med häpnad i februari 2004. Han hade använt delar av metoden som ledde till kloningen av fåret Dolly för att tillverka ett mänskligt embryo. Syftet var aldrig att klona en människa, utan att ta fram stamceller som skulle kunna bota en lång rad sjukdomar - allt från parkinson till hjärtsjukdomar och diabetes

Stamcell - Wikipedi

Forskning på embryonala stamceller skulle emellertid innebära att det befruktade ägget används även för andra forskningsändamål, bl.a. för forskning som är inriktad på att utveckla nya och effektiva behandlingsmetoder för svåra och i dag obotliga sjukdomar. Vid IVF-behandling tas flera ägg ut vid ett och samma tillfälle I Storbritannien regleras forskning på embryon av en lag från 1990 (Human Fertilisation and Embryology Act). Denna lag tillkom huvudsakligen för att reglera användningen av IVF och hur embryon skapas, används, lagras och förstörs i den verksamheten Beskriv hur forskning på embryonala stamceller från människan regleras av lagen i Sverige. Det är tillåtet att befrukta ägg från en människa på konstgjord väg för att få stamceller till forskning. Givarna av ägggen respektive spermierna måste doc Detta är en av flera anledningar till att metoden ligger långt framme. Redan 2012 testade amerikanska forskare att injicera pigmentepitelceller från embryonala stamceller på patienter och i slutet av förra året injicerade japanska forskare celler från inducerade pluripotenta stamceller på en patient Odling av embryonala stamceller vid Stamcellscentrum Lund. Foto: Nina Hult. En stamcell är en cell som både kan skapa exakta kopior av sig själv men som också kan utvecklas till olika specialiserade celler i kroppen som exempelvis hjärtmuskelceller, blodceller, nervceller eller insulintillverkande celler

Vad är embryonala stamceller? - Respek

anses forskning på embryonala stamceller som mer kontroversiell. Nästa fråga vore i sådana fall om det vore acceptabelt att producera ägg enbart för forskningsändamål. Lagar I Sverige säger lagen (1991:115) att försök på embryonala stamceller är tillåtet. Efter at Katolska kyrkan säger nej till forskning på embryonala stamceller, eftersom det innebär förstörelse av människoliv i dess allra första stadium. Varje nytt människoliv uppstår vid befruktningen då en ny genotyp bildas vars utveckling därefter är samordnad och fortlöpande, utan språng, fram till födelsen och vidare till vuxen ålder Olika studier har visat på nya framgångsrika former av terapi, i vissa fall baserade på andra sorters adulta stamceller. NY FORSKNING Eftersom användande av embryonala stamceller är begränsat i lag i de flesta länder försöker forskare ta andra adulta celler, som hudceller eller fettceller, och förvandla dem till odifferentierade celler som kan skapa andra sorters celler Murina embryonala stamceller Embryonala stamceller har förmågan att föröka sig odifferentierat in vitro. Resultat från studier på murina embryonala stamceller (mESC) tyder på att de kan utvecklas till ett flertal olika vävnader samt könsceller (Geijsen et al. 2003, Rohwedel et al. 1996). Med utöka

Det gäller såväl hanteringen av embryon och stamceller, som forskningen på dem. VUXNA STAMCELLER En vuxen människa har stamceller som är mer specialiserade än embryonala stamceller men ändå tillräckligt omogna för att kunna ge upphov till flera olika slags celler. Stamceller från till exempel hud kan fås att bilda nerv-, fett- och. många skilda åsikter. I Sverige är det tillåtet att forska på embryonala stamceller. De celler som man får använda i medicinsk forskning har tagits i samband med provrörsbefruktning efter medgivande från donatorn. Det är också tillåtet att skapa befruktade äggceller för att framställa embryonala stamceller (Dock et al. 2009)

Lag om stamcellsforskning och somatisk kärnöverföring

Skörd av stamceller från en annan person. Den person som donerar stamceller behöver ingen cytostatikabehandling innan stamcellerna skördas. Det räcker med två till tre dagars behandling med sprutorna som stimulerar tillväxt av stamceller. I övrigt utförs insamlingen av stamceller på samma sätt som beskrivs för skörd av egna stamceller Embryonala stamceller (ES)-celler är plu-ripotenta celler som kan odlas i cellkultur och instrueras till att under rätta betingelser mogna ut till olika celltyper i kroppen. De för-sta fynden när det gäller mänskliga stamceller gjordes redan på 1960-talet av de kanadensis-ka forskarna, Ernest McCulloch och James Till (4) Vid Huddinge sjukhus har man fått tillstånd av den etiska kommittén att odla stamceller från mänskliga embryon. Man försöker nu hitta och testa markörer som gör att de omogna stamcellerna specialiserar sig till exempelvis blodceller, hudceller eller benceller som i ett senare skede ska kunna användas i behandling av olika sjukdomar eller skador

isolering av stamceller från mänskliga embryon. EGE anser att varje stat måste antingen tillåta eller förbjuda embryo-forskning, inklusive användning av embryonala stamceller. När sådan forskning är tillåten måste användningen regleras och ske under central myndighetskontroll. Sådana kontroll Stamceller från aborterade foster - Malou efter tio - tv4 . Stamceller från ett 12 veckor gammalt aborterat foster ska injiceras in i hjärnorna på strokepatienter. Det blir första gången som metoden används på människor. Forskarna hoppas bota hjärnskador som uppkommer i samband med en stroke. Skador som i dag är obotlig

6något som stamcellsforskare av olika inriktning är eniga om.Man är också ense om att forskningenbör bedrivas på bred front, dvs. med alla typer av stamceller. Vilken typ av stamcellersom kommer att dominera scenariot då det är dags att ta steget från forskning till klinisk praxiskan man idag inte uttala sig om.5.Vad säger lagen?Forskning på mänskliga befruktade ägg regleras i. Den 1 april 2005 trädde en ny lag i kraft som entydigt förbjuder kloning av hela människor (reproduktiv kloning). Däremot är det tillåtet att under vissa omständigheter skapa klonade mänskliga embryon, som man sedan använder för att skapa embryonala stamceller (terapeutisk kloning) Ärrbildning från stamceller hjälper efter ryggmärgsskada fre, nov 01, 2013 08:00 CET. Enligt en ny studie från Karolinska Institutet har ärrvävnaden som bildas av stamceller efter en ryggmärgsskada inte en negativ effekt på funktionsåterhämtningen. Tvärtom behövs ärrbildningen från stamceller för att begränsa skadan

Stamceller från klonat människoembryo Forskning & Framste

Den 1 april 2005 trädde en ny lag i kraft i Sverige som entydigt förbjuder kloning av hela människor (reproduktiv kloning). Däremot är det tillåtet att under vissa omständigheter skapa klonade mänskliga embryon, som man sedan använder för att skapa embryonala stamceller (terapeutisk kloning) No. 164 antagen av Europarådets mi nisterkommitté 19 november 1996). Riksdagen har ännu inte ratificerat protokollet. Skriften berör också bara kortfattat användning av embryonala stam-celler. Rådet följer utvecklingen av kunskaper kring stamceller, som går mycket snabbt. Embryonala stamceller kan isoleras från den inre cellmas Inducerade pluripotenta stamceller (iPS) Fullt utvecklade celler kan modifieras med hjälp av fyra gener så att de backar utvecklingen och blir så kallade inducerade pluripotenta stamceller (iPS).Dessa kan i sin tur utvecklas till just den typ av celler som man vill studera, till exempel nervceller

Stamcellsforskning lagen

 1. När en klinisk studie ska genomföras måste ett antal rättsregler följas för att forskningen ska vara laglig. Lagstiftningen syftar främst till att skydda de människor som deltar i en klinisk studie och att kvalitetssäkra den kliniska studien. Dessutom aktualiseras etiska aspekter, bland annat krav på etisk prövning
 2. Gentekniknämnden. Västra Järnvägsgatan 3 Box 1035, 101 38 Stockholm Tel: 08-08-546 44 081 E-post: genteknik@genteknik.s
 3. Etiska principer styr hur forskningen går till forskning . Forskningsetiska principer . Forskarens arbete regleras av olika lagar och föreskrifter men forskningsetiskt är det ytterst forskaren själv som ansvarar för att forskningen är av god kvalitet och är moraliskt berättigad. Forskning på människor granskas av etikprövningsnämnder
 4. Start studying Naturkunskap 2 - Kapitel 6 - Celler i funktion. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Totipotenta stamceller Stamceller Atlantöarna Patent, principer Indiska oceanens öar: Ett stort antal öar i Indiska oceanen, mellan Afrikas ostkust och Sri Lanka.Hit hör Comorerna, Madagaskar, Maldiverna, Mauritius, Pemba, Reunion och Seychellerna. Embryonala stamceller Fetbladsväxter Social rättvisa Encyklopedier, principer: Uppslagsböcker med informativa artiklar inom alla. I forskningen används embryonala stamceller från befruktade ägg, som man får från IVF-kliniken. I Sverige får celler från provrörsbefruktningar sparas i fem år, efter det måste de enligt lag förstöras eller användas till ett nytt befruktningsförsök. Ett tredje alternativ är att donera dem till forskning

Rättslig reglering av stamcellsforskning lagen

Målet med forskningen är att identifiera gener, eller processer som styr hur generna används, som är av betydelse i utvecklingen från stamcell till tumörcell. - Sådan information skulle göra det möjligt att hitta bättre läkemedel och metoder för behandling och diagnos av hjärntumörer, säger Karin Forsberg Nilsson Helsingforsdeklarationens riktlinjer. Helsingforsdeklarationen från 1964 föreskriver etiska regler för forskning på människor.Deklarationen antogs av World Medical Association (WMA) och riktas till läkare och andra som deltar i medicinsk forskning Stamceller är framtiden inom medicin och CIRM stöttar mestadels forskning med embryonala stamceller som nästan uteslutande idag tas från embryon som blivit över vid IVF-behandling. För historik kring detta fantastiska initiativ, se här 5 Några av vår tids hetaste idédebatter äger rum vid den medicinska forskningsfronten. Göran Hermerén och P C Jersild har suttit många år i Statens medicinsk-etiska råd med uppgift att hantera djupt kontroversiella frågor som abort, dödshjälp, stamcellsforskning och reservdelsbarn. Här möts de på nytt i ett samtal om etik på liv och död. //Christer Sturmar Embryonala stamceller brukar hämtas från befruktade ägg som blivit över från Ett amerikanskt biotech-företag som forskar på en typ av stamceller som ger upphov till oligodendrocyter har genomfört kliniska försök på människor med ryggmärgsskada på både thorakal och Deltagarna rekryteras från Sverige,.

Video: Testa dig själv, kap

beror kanske på hur vi ser på när en människa blir en människa med Embryonala stamceller som kommer från överblivna IVF ägg eller iPS-celler som kommer från Lagen om etikprövning av forskning. Hälso- och sjukvårdslagen. Patientsäkerhetslagen En ny studie publicerad i tidningen Cellstamcell Beskriver hur forskare har utvecklat ett sätt att producera mycket eftertraktade populationer av en ren vävnadsspecifik cell från humana pluripotenta stamceller. Humana pluripotenta stamceller (hPSCs) är prekursorceller än kan producera över 200 olika celltyper i människokroppen

Från början av 1900-talet visste forskarna mer och sedan 1940-talet, när blodtransfusioner blev vardagsarbete, finns på de flesta svenska sjukhus en blodbank att tillgå. Men blod kan bara lagras ett par veckor utan att förstöras, så sjukhusen behöver ständigt personer som kan ge blod Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver. Senare forskning av bland andra Chambon och Evans har visat att människan har så många som 48 så kallade nukleära receptorer inne i cellerna. De slår av och på gener och styr utvecklingen ända från embryostadiet till döden. De är inblandade vid sjukdomar som cancer, fetma och depression, och reglerar ämnesomsättningen i kroppen Det tog tretton år från att lagen skrevs till att den tolkades. Men i oktober kom EU-domstolen till slut fram till att det inte går att ta patent embryonala stamceller i Europa

Nu ska stamceller bygga vår hälsa Karolinska Institute

Forskningen regleras av sina etiska föreskrifter. Men när förutsättningarna ändras är det nödvändigt att diskutera hur reglerna ska tolkas, eftersom de bara ger ramarna. Privata åsikter I dagens sjukvård finns en stark press på effektivitet som är baserad på ett naturvetenskapligt betraktelsesätt I Sverige regleras patent på uppfinningar i patentlagen, även patent på gener regleras i den lagen. När ett patent beviljas på en uppfinning erhålls en ensamrätt, alltså forskning på stamceller. Stamceller utgör en omogen cell, dessa har gett en ökad förstålighet och kunskap av omfattningen och hur lagen tillämpas

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Typ 1-diabetes är en sjukdom du har hela livet, men det finns bra behandling att få Hur man tecknar Manga serier av människor . February 28 Terapeutisk kloning gäller frågan om forskning på embryonala stamceller. Den politiska miljön kunde ändras till följd av åtgärderna och politik av regeringar på alla nivåer, från lokal nivå till federal nivå

Forskare vid Karolinska Institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus har hittat ett sätt att förfina framställningen av näthinneceller från embryonala stamceller för behandling av blindhet hos äldre. Med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9 har de även lyckats modifiera cellerna så att de kan gömma sig från immunförsvaret och på så vis förhindra avstötning Embryonala stamceller skulle kunna bota en något annan (om än överlappande) uppsättning av sjukdomar, på grund av subtila skillnader emellan embryonala stamceller och IPS. Embryonala stamceller skulle kunna användas vid exempelvis Parkinsons, Duchennes muskeldystrofi, diabetes, ryggmärgsskador, hjärtsjukdomar, blindhet och dövhet ( länk ) Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom. De första symtomen kommer vanligen efter 55 års ålder. Symtomen kan komma tidigare, men det är mindre vanligt. Du kan inte bli frisk från sjukdomen, men det finns olika behandlingar och läkemedel som kan minska besvären Ett exempel på en sådan komplexitet är hur forskarna ger nya perspektiv på sambanden mellan olika former av stamceller och organtransplantationer. En av forskarna säger så här: Om jag skulle behöva en njure eller ett hjärta eller så, ja då skulle jag inte vilja ha det från en främmande människa

Vad är stamceller? - Vetenskap och Häls

Användningen av genteknisk hantering av befruktade ägg från människa är också reglerad i lag. Några exempel är att: • Mänskliga embryon får bara användas fram till 14 dagar efter. Genetiken och Gen-etiken Gentekniken har polariserade sidor med egna grova föreställningar gällande våran möjlighet att förändra den mänskliga genuppsättningen, dessa sidor är dock inte representerade inom den vetenskapliga gren där forskningen bedrivs och framstegen görs För att kunna hederligt täcka detta otroligt stora område med alla grenar och dess snabba utveckling så.

Stamcellsforskning Motion 2001/02:So633 av Ulf Nilsson (fp

Forskning.se är en sida ägd av bland annat Skolverket och man kan använda sig av djurförsök innan dess att man aldrig behöver ta en allt för stor risk när man väl testar på människor då det är lag på att man redan Kortfattat innebär transgentekniken att man i ett labb tar embryonala stamceller från ett. Hur läkemedelsföretag, universitet och nationer hanterar sitt intellektuella kapital eller sina immateriella värden ? på engelska intellectual property, IP ? blir allt viktigare när samhällets välfärd i minskande utsträckning vilar på traditionell tillverkningsindustri. I USA, men inte i Europa, kan högre livsformer patenteras. I Sverige anses lagstiftningen kring stamceller. Forskning. En lång rad studier har visat på avvikelser i hjärnans aktivitet i specifika områden hos personer med ADHD. Nyare forskning, bland annat med hjälp av olika hjärnavbildningstekniker, tyder också starkt på att många av symtomen vid ADHD hänger ihop med kommunikationen mellan hjärnans olika delar

Argument på embryonal stamcellsforskning - mynewspapers

I Abu Dhabi bor 10 miljoner människor och 9 miljoner av dessa är från andra länder enligt obekräftade uppgifter från en taxichaufför. Gästarbetarna kommer från Pakistan, Indien, Bangladesh, Filipinerna och olika Afrikanska länder. Centrum av staden är packad med skyskrapor där var och en på sitt sätt är en arkitektonisk utmaning Januari 2017: Mobilstrålning 900 MHz kan minska och påverka överlevnad av stamceller från vuxna människor. Shabbazi-Gahrouei et al. 2017 Januari 2017: Lågfrekventa och elektriska fält från mobiltelefoner och från trådlösa telefoner i en kommande undersökning om hjärntumörrisker för barn (MobiKids) som använder mobiltelefoner eller trådlösa telefoner Köpa narkotika på gatan är inte billig, men människor alltid hittar vägar för att skaffa sig det de ville ha. Det hör inte till ovanligheten att man är beredd gå utanför rimliga gränser med följder att man blir av med sin bostad, hamna på gatan eller mycket besvärlig ekonomisk situation Min forskning inriktades till en början på det virus, Puumalavirus, som orsakar nephropatia epidemica (sorkfeber) i norra delen av Sverige och i stora delar av Europa och Ryssland. Puumalavirus tillhör gruppen hantavirus och där hittar vi ytterligare gnagarburna varianter som orsakar betydligt svårare former av det vi med ett gemensamt namn kallar hemorrhagic fever with renal. Djurförsök Kajsa 9C Vad är djurförsök? Djurförsök betyder att man använder sig av djur antingen i forsknings- eller undervisningssyfte eller inom läkemedels- och tidigare kosmetikaindustrin (vilket dock succesivt förbjudits sedan 2004) för att testa hur kroppen reagerar på främmande kemiska ämnen som kan finnas i bland annat vaccin

Stamcellsforskning - Regeringen

Från och med 1 januari 2019 tas etikprövning av forskning som gäller människor om hand av en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. 2018-03-08 Pilotprojekt sökes 1 Dnr 03/02 Yttrande om embryonal stamcellsforskning 1. Bakgrund Forskning om stamceller har på senare tid varit föremål för stor uppmärksamhet och en livlig debatt. Stamceller är omogna celler som har förmåga att dela sig för att antingen reproducera sig, dvs. ge upphov till nya omogna celler, eller för att ge dotterceller som mognar ut till specifik vävnad eller till organ Enligt 4 § första stycket i lagen om säkerställande av skyddet för embryon i samband med import och användning av mänskliga stamceller från embryon (Gesetz zur Sicherstellung des Embryonenschutzes im Zusammanhang mit Einfuhr und Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen) av den 28 juni 2002 är det förbjudet att importera och använda pluripotenta stamceller från embryon

Detta regleras genom ett signalsystem kallat Notch, känt i decennier men okänt hur Notch stängs av/på. Semb beskriver det likt ett flipperspel i klippet ovan, beroende på vad de träffar avgör deras öde. Kunskapen kan användas för att ta fram mer effektiva insulinproducerande betaceller från humana stamceller i lab Embryonala stamceller växter snabbt och obegränsat. Vuxna stamceller- växer sakta och till ett visst antal ggr- förnya och reparera vävnader. Odlas av ägg- cellkärna byts ut mot cellkärna från patient, delning- genen stoppas in och stamcellen placeras in i den vävnad som behöver den friska genen. I Sverige finns lag och föreskrifter EU-domstolen förbjuder patentering av embryonala stamceller Etablering av embryonala stamceller bygger på användning av tidigt aborterade foster eller överblivna embryon från provrörsbefruktningar. EU-domstolen beslutade i oktober 2011 att man inte kan ta patent på en vetenskaplig process som innebär att man förstör ett mänskligt. Med hjälp av framför allt Jonas Ekblom, som under många år kom att verka som post-doc i min grupp, kunde vi relativt tidigt växla in på detta spår med studier över exempelvis molekylära regleringsmekanismer och betydelsen av genvarianter av framför allt för MAO-enzymerna. År 2000 fick en rapport från USA i Science om en tydlig gen-miljö interaktion för antisocialt beteende stort. Tidigare har man implanterat så kallade embryonala humana stamceller, men i det här projektet används humana IPS-celler. En stor fördel med detta är att IPS-cellerna framöver skulle kunna tas från direkt från patienten själv, vilket skulle innebära att tillgången på implanterbara stamceller till innerörat blir mycket god

Kära redaktör , Den p53 uppreglerade modifieraren av apoptos, PUMA, identifierades ursprungligen som en genprodukt som transkriptionellt uppreglerades av p53. 1, 2 Till skillnad från tymocyter från möss av vildtyp, som genomgår markerad apoptos efter bestrålning, är tymocyter från möss genetiskt mutanta för puma eller p53 djupt resistenta, vilket indikerar att både PUMA och p53. Tema Rätt eller fel inom forskning 27 november, 2013; Artikel från forskning.se; Ämne: Hälsa & medicin, Natur & teknik Forskningsetik är att ställa frågor om vad som är rätt eller fel inom forskning De biomedicinska, psykologiska och sociala dimensionerna kan i princip variera oberoende av varandra, även om störningar inom ett område ofta får återverkningar på de andra Då det de senaste åren förekommit en hel del förvrängda fakta kring det naturliga mineralet silver, ger denna sammanställning en mer nyanserad syn på kolloidalt silver, som funnits vid mänsklighetens sida under hela dess utveckling.Med tanke på hur detta naturligt förekommande mineral numera presenteras från olika myndigheter och miljöorganisationer, så bör man innan man tar Inflammation och cellpatologi 2014VT-3, 2014VT-2 Vad är en larmsignal i det inflammatoriska systemet? Ge minst tre exempel på sådana och deras ursprung. (2p) Larmsignaler startar det inflammatoriska systemet. Celler och lösliga mediatorer känner igen larmsignalerna och aktiveras. Exempel på detta är lymfocyter, monocyter, neutrofila granulocyter. Det finns två typer av larmsignaler.

 • Richter aufgaben tätigkeiten.
 • Hemförsäljningslagen.
 • Farsa tacklare betydelse.
 • Rex ark.
 • Vallgossen.
 • Msp hack svenska.
 • Varför judas förrådde jesus.
 • Bränsletank plåt.
 • Berühmte gemälde.
 • Tandoori kyckling sås.
 • Flygplatskontrollant utbildning malmö.
 • Första evangeliet.
 • Soiree techno rouen.
 • Iran before revolution.
 • Roblox games to get robux.
 • Hunde sprüche.
 • Vad säger arbetsmiljölagen om distansarbete.
 • El nino uppkomst.
 • Haninge kommun omsorg'.
 • Alhambra maestro series 100.
 • Vreme koper.
 • Sveriges befolkning 1930.
 • Fiskkakor sås.
 • Finlandssvenska ord och uttryck facebook.
 • Stc göteborg långedrag.
 • John terry fifa 17.
 • Samling barn 1 3 år.
 • The game awards 2017 vod.
 • Renees brygga 2017 gäster.
 • Subnet cheat sheet.
 • Clare hope ashitey.
 • Sachsen anhalt ticket leipzig straßenbahn.
 • Sluta prenumerera på youtube.
 • Ållonö slott sålt.
 • Barbati singuri vaduvi.
 • Samhällsstruktur ekonomi.
 • Kbt komma på bättre tankar.
 • Jamie oliver recept kyckling pesto.
 • Bilder med text facebook.
 • Facebook app windows.
 • Bakgrund synonym.