Home

Skl bevara eller gallra

Gallringsråd för kommunala verksamhete

 1. Skriftserien Bevara eller gallra. Här nere kan du ta del av alla delar i skriftserien. Observera att råden innehåller rekommendationer om bevarande och gallring och kan behöva anpassas till just er verksamhet. Det betyder att namn på handlingar, begrepp, anmärkningar etc kan skilja sig åt
 2. Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta
 3. Bevara eller gallra nr 6 Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se ISBN 978-91-7585-161-7 GALLRINGSRÅD NR 6 Bevara eller gallra RÅD OM PATIENTJOURNALER OCH ÖVRIG VÅRD-DOKUMENTATION I LANDSTING/REGION OCH KOMMUN Sveriges Kommuner och Landstin
 4. Bevara eller gallra : 2 Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende Fjärde upplagan 201
 5. Vilka handlingar som ska bevaras eller gallras regleras oftast i en informationshanteringsplan.När den är antagen av myndigheten gäller den som gallringsbeslut. Det innebär att handlingar fortlöpande ska gallras (förstöras) i enlighet med de gallringsfrister som beslutats fram till dess att en ny plan fastställts
 6. skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de kan tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltning samt forskningens behov. Begreppet allmän handling regleras i tryckfrihetsförordningen. Allmänna handlingar får gallras.Vid gallring d.v.s. när handlinga
7164 704 7 by Sveriges Kommuner och Landsting - Issuu

Bevara eller gallra - nr 9 - råd för överförmyndare. Informationsansvarig. Ylva Lindblom Det går också bra att kontakta oss om du vill att dina personuppgifter gallras i systemet. https://skr.se/dataskydd * Hjälpte informationen på sidan (SKL). Kontakta SKR. Adress och övrig kontaktinformation. 08-452 70 00. 08-452 70 00. info. Bevaras/gallras Anger om handlingen ska bevaras eller efter hur lång tid handlingen ska Bevara eller gallra nr 1 - fastigheter samt bostadsförsörjnng hoskommuner landsting/region.. Dessa gallringsråd utges av SKL och Riksarkivet. Klassific ering Processnamn Handlingstyp Bevaras/Gallra s Förvarings - plats Sekre-tes

föreskrifter eller beslut av Riksarkivet, om inte särskilda gallringsföre-skrifter finns i lag eller förordning eller har meddelats med stöd av lag. Allmänna bestämmelser om gallring finns i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1, ändr. RA-FS 1997:4) RUTINBESKRIVNINGAR FÖR ATT GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNSTAKTER DNR 1138-2015-2.8. 7 1 Identifiera akt Paraplysystemets gallringslista ger ett förslag på vad som ska gallras eller levereras till Stadsarkivet. Gallringsansvarig i Paraplysystemet kan beställa listan från och med att förra årets gallring har slutförts. Tänk p RUTINBESKRIVNING FÖR ATT GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNST- OCH LSS-AKTER DNR 1535-2017-2.8. 6 Gallra Processbeskrivning 1 Identifiera akt Paraplysystemets gallringslista ger ett förslag på vad som ska gallras eller levereras till stadsarkivet. Gallringsansvarig i Paraplysystemet kan beställa listan från och med att förr SKL och Riksarkivet ger gemensamt ut skriften Bevara eller gallra, Gallringsråd nr 6, som är råd för bl.a. patientjournaler. Den utkom 2014. Läs särskilt sidorna 31-33 som handlar om gallring av patientjournalhandlingar, där frågan om skanning och villkoren för denna noga diskuteras. Råden kan laddas ned via denna länk: Gallringsråd.

Bevara eller gallra : gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende / [text: Eva Lindelöw Sjöö och Ulrika Gustafsson]. Lindelöw Sjöö, Eva, 1963- (författare) Gustafsson, Ulrika (författare) Riksarkivet (utgivare) Sveriges kommuner och landsting (utgivare) ISBN 9789173452526 4., rev. uppl. Publicerad: Stockholm : SKL Kommentus Media, 201 Anmärkning Ger vidare upplysning eller förklaring till handlingen eller hantering av handlingen. Dokumenthanteringsplanen är upprättad utifrån Gallringsråden: Bevara eller gallra nr 1 - Gallrings-råd för lednings- och stödprocesser i kommuner, landsting och regioner. Dessa gallringsråd utges av SKL och Riksarkivet Nummer 11 i serien Bevara eller gallra med gallringsråd och råd för bevarande av handlingar som rör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Utgåvan är från 2006. Sveriges Kommuner och Landsting ger tillsammans ut publikationsserien Bevara eller gallra?. Råden utarbetas inom ramen för det samarbete mellan den kommunala och den statliga arkivverksamheten som bedrivs inom. Bevara eller gallra. Rättelse, skadestånd och överklagande. Beskattningsverksamheten. När ska SdbL tillämpas? Tillåten behandling. Lämna ut uppgifter. Informera om behandling av personuppgifter. Bevara eller gallra. Rättelse, skadestånd och överklagande. Brottsbekämpande verksamheten

Webbutik Sveriges Kommuner och Regione

Bevara eller gallra. TROSA KOMMUN Dokumenthanteringsplan Sida 4(15) Tekniska enheten 2015-10-22 Handling Förvaring och sortering Bevaras/ Gallras Anmärkning . Direktupphandling . Direktupphandling används vid inköp av varor eller tjänster vars totala värde unde Bevara och gallra De generella bevarande- och gallringsplanerna reglerar vilka av Region Stockholms allmänna handlingar som ska bevaras och vilka som kan gallras. Regionarkivet har ansvar för planerna och de uppdateras kontinuerligt i samarbete med representanter från olika verksamheter

Landstings gallringsråd som finns i skrifterna Bevara eller gallra. TROSA KOMMUN 2013-09-11 Överförmyndaren 3 Överförmyndarverksamhet Registrering Handling Förvaring och sortering Bevaras/ Gallras Anmärkning Register enligt 9 § förmynderskapsförordningen Bevaras Diarum. Pris: 318 kr. 2004. Board book. Finns alltid BOKREA. Köp boken Bevara eller gallra D.3 av SKL Kommentus Förlag (ISBN: 9197873451525) hos BookOutlet.s

VisAlfa Web Export of: Kommunikation

8 Bevara eller gallra nr 11 till källmaterial). De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) 2 kap. 18 § och arkiv­ lagen (SFS. Gallras tidigast efter 2 år eller retur-neras om den sökande begärt det. Om handlingar rörande detta upprättas ska handlingarna bevaras minst 2 år innan de gallras eller returneras. Kan vara värdefulla vid ett eventuellt överklagande. Anställningsbeslut/bevis - Den anställdes exemplar Papper.

Bevara eller gallra Gallringsråd nr 7. Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos (SKL) och Riksarkivet. Förändringar och kompletteringar till denna andra upplaga är gjord av kommunarkivarie Annelie Liljebjörn, Karlskoga kommun och kommunarkivarie Anna Lindqvist, Hallsberg Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se. GALLRINGSRÅD NR 7. Bevara eller gallra RÅD OM TEKNISK VERKSAMHET, MARK, FASTIGHETER SAMT BOSTADSFÖRSÖRJNING HOS. Bevara eller gallra? : allmänna råd för de kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturområdena / [Eva Karlsson, Klas-Erik Karlsson] Karlsson, Eva, 1960- (författare) Karlsson, Klas-Erik, 1950- (författare) ISBN 91-7099-031-X Stockholm : Svenska kommunförb. : 1990 Svenska 32 s. Serie: Gallringsråd, 0284-3625 ; 3 Bo

och Landsting (SKL) och Riksarkivet i deras gemensamma samarbete; Bevara eller gallra. Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av Arkivlagen (1990:782). Enligt arkivlagen ska det i varje kommun finnas en arkivmyndighet, i Töreboda kommun är det kommunstyrelsen som är arkivmyndighet Bevara eller gallra medlemsärenden? Medlemsärenden är ett vanligt material från fackförbunden. De kan vara av olika art, ordinära eller rent juridiska t.ex. Ni måste på egen hand ta ställning till vilken funktion de fyller inom er organisation Landstings (SKL) serie Bevara eller Gallra, framtagen av SKL i samarbete med Riksarkivet. Arkivbildning och gallring inom kommuner styrs av Arkivlagen (1990:782). Enligt Arkivlagen ska det i varje kommun finnas en arkivmyndighet. Lagen säger att allmänna handlingar får gallras (förstöras) om kommunen fattat beslut om det Bevara eller gallra - Råd om bevarande och GALLRINGSRÅD NR 11 Bevara eller gallra RÅD OM BEVARANDE OCH GALLRING AV HANDLINGAR RÖRANDE KOMMUNENS UPPGIFTER INOM PLAN- OCH BYGGVÄSENDET Bevara eller gallra RÅD OM BEVARANDE OCH GALLRING AV HANDLINGAR RÖRANDE KOMMUNENS UPPGIFTER INOM PLAN- OCH BYGGVÄSENDET Upplysningar om innehållet: Germund Persson [email protected

Bevara eller gallra - samradsgruppen

mationen som omfattas av besluten måste gallras eller bevaras. Det gäller socialtjänstlagen (SoL) och . Gallra information - från värdering till beslut 13 Besluten om bevarande och gallring i social-tjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrad eller utförande får gallras. Beslutet bevaras dock alltid. Om ärendet har betydelse för att underlätta för framtida handläggning eller om det innehåller värdefull information för framtida forskning kan även övriga handlingar bevaras. Det måste dock tydligt framgå av ärendet att beslutet inte verkställdes

Direktiv och tidplan för löneöversyn Gallras efter löneöver-synen (bevaras hos Personalstrategiska avdelningen, Stadsledningskontoret) Överläggningar med fackliga organisationer om principer för löneöversyn Bevaras Dokumentation från lönesättande samtal (minnesanteckningar, blanketter etc.) Gallras vid inaktualite Hos tjänsteman Bevaras 5 år Cirkulär från t.ex. SKL Hos tjänsteman Vid inaktualitet Delegationsbeslut Hos tjänsteman Bevaras 5 år Diarieförda handlingar, inkomna och originalen bevaras eller gallras enligt deras egen dokumenthanteringsplan Kundfakturajournaler (tillsammans med räkningsspecifikationer

När du gallrar tar du bort träd av dålig kvalitet för att skapa bättre förutsättningar för andra träd. Gallring gör du i bestånd som är ungefär 12 meter och högre. Det vanliga är att gallra två eller tre gånger under en omloppstid Bevaras i Undantag är material av rutinkaraktär som gallras. Inkomna handlingar. Korrespondens av vikt bevaras. Korrespondens av ren rutinkaraktär och utifrån inkommet material för kännedom (protokoll, cirkulär, rapporter) kan ofta gallras när praktiska behov att ha det kvar inte finns Så får du gallra ut upphandlingsdokument. anbud i form av föremål får gallras eller återlämnas till anbudsgivaren under förutsättning att de beskrivs eller avbildas i dokumentation som bevaras. Det finns också en undantagsregel Ansvarig inom vård och läkemedel till SKL Kommentus Inköpscentral Grundregeln i offentlighetsprincipen är att alla allmänna handlingar ska bevaras. I praktiken är det inte genomförbart, eftersom arkiven skulle svämma över av handlingar som varken är av intresse för verksamheten eller allmänheten. Därför är det tillåtet att gallra vissa typer av handlingar Gallra eller bevara? I och med att det kan finnas flera olika skäl till att en persons personuppgifter behandlas, t.ex. kan en person både vara kontaktperson hos ett partnerföretag och deltagare på evenemang , så går det inte att radera uppgifter per personkategori

Bevaras - En handling som ska bevaras ska levereras till centralarkiv eller eArkiv och där bev aras för all framtid . Gallras - När en handling slängs/förstörs. Gallras den i pappersform ska den även gallras digitalt. Rensas - när ett ärende avslutas slängs arbetsmaterial som har varit till hjälp under handläggninge Bevara eller gallra 2 Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende Sveriges kommuner och landsting Riksarkivet Bevara eller gallra : 2 Gallringsråd för kommuners, landsting Bevara eller gallra Utgivningsdatum 2016-01-19 Förlag Komlitt Dimensioner 240 x 162 x 2 mm Vikt 98 g SAB Aca.03,Ac-c.03 ISBN 9789173451956. Du kanske gillar. Bakom gallret : hur jag överlevde min faders vansinne Maude Julien, Ursula Gauthier Pocket. 55. Familjen Johanna. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och regionstyrelsen i regionen, om inte kommunfullmäktige eller regionfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet. Den kommunala arkivmyndigheten ska se till att sådana juridiska personer som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 §§ denna lag

Gallra och rensa (slänga) - Sydarkiveras Wik

Nämnden eller styrelsen i kommunen kan fatta beslut om att dessa råd ska följas. Kontakta ansvarig nämnd eller styrelse i din kommun om du har frågor om arkivering och gallring av nationella prov. Bevara eller gallra 2 (pdf, 423 kB) Fristående skolo Gallras efter 2 år 20. Postlista avseende alla inkommande handlingar Skrivs ut och förvaras i pärm i arkivet Gallras efter 1 år 21. Reversaler från Stadsarkivet Förvaras i pärm i arkivet Bevaras 22. Ansökan om behovskö för bostad Diarieförs och förvaras i pärm Efter 5 år Bevaras 23. Tillsynsplan för enskilda verksamhete GALLRA OCH LEVERERA SOCIALTJÄNST-AKTER Personakter som förs enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och som är avslutade from 1 juli 2005, ska enligt huvudregeln gallras fem år efter sista anteckning i akten. Vissa akter får dock inte gallras utan ska bevaras a Bevaras: innebär att handling ska arkiveras för all framtid. Handlingar som ska bevaras levereras till kommunarkivet tidigast ett år efter avslut. Gallras: innebär att handling förstörs och därmed inte kan återsökas eller återskapas. Sekretessbelagd handling strimlas. Gallringsbara handlingar i elektronisk form gallras i systemet

Arkiv- och dokumenthantering - SK

Bevara eller gallra Detta avsnitt vänder sig till alla anställda som hanterar allmänna handlingar, däribland särskilt till lärare och forskare. LAGKRAV OCH GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR • Allmänna handlingar ska bevaras, om inte något annat föreskrivs. • Handlingar som inte ska bevaras får gallras eller 25 Se SKL gallringsråd nr 5 sid. 56-58 Personakter och dess innehåll, LSS Papper/ digitalt Alfabetisk Hand- läggare Efter avslut 5 år efter avslut, om ej födda 5, 15 eller 25 Se SKL gallringsråd nr 5 sid 51-53. Akter för personer födda 5, 15 och 25 bevaras, övriga gallras efter kontroll med IFO. Anteckningar om kontakter so c) Bevara, gallra och rensa Med bevara menas att materialet sparas för alltid. Det får under inga omständigheter kastas eller förstöras. Med gallra menas att tidigare arkiverat materialet förstörs enligt fastställda regler och rutiner. Ifråga om integritetskänsligt material ska detta ske med hjälp av dokumentförstörare följt a

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer (Bevara eller gallra 1). Mottagare av personuppgifter Personuppgifterna behandlas endast av ansvarig enhetschef och tjänstemän vid HR-avdelningen och lönecentret. Personuppgifterna kommer inte att överföras till mottagare i ett tredjeland eller internationella organisationer föräldrahemmet) Bevaras! Övriga akter gallras 5 år efter sista anteckningen. Till C-arkivet när eleven slutat Till C-arkivet när eleven slutat Åtgärdsprogram för elever födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad Bevaras! Övriga gallras fem år efter det att eleven slutat. Upprättad/Reviderad 2006-06-19 14 (19

Elevhälsan - Behöver dokument som skannas in bevaras i

Handlingstyp Bevaras/ gallras Registrering/ sorterings‐ ordning Medium Förvaring Kommentar Avanmälan lagras tills vidare digitalt i systemet DraftIT. 5.1 Samtycke till behandling av personuppgifter Bevaras/ gallras Systematiskt ordnat Papper/ Digitalt Institution Ex. informerat uttryckligt samtycke Gallring innebär i arkivsammanhang att material i ett arkiv förstörs, främst av ekonomiska skäl för att minska förvaringskostnaderna för arkiv. Gallring kan även ske för att förenkla användandet av arkiv, då de arkiv som återstår efter gallringen kan vara mer överskådliga än ogallrade arkiv Bevara eller gallra (gallringsråd) #5 Socialtjänsten m.m. -Första manus på väg inom kort -Remiss i slutet av året -Eventuell omarbetning och färdigställande under nästa år #6 Patientjournaler och övrig vårddokumentation -Revidering av delen om tandvård #9 Överförmyndarverksamhet -Revidering pågå

LIBRIS - Bevara eller gallra

Myndigheter är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet. Vid behandling av personuppgifter måste myndigheter följa flera regelverk, som dataskyddsförordningen (GDPR), särskild registerförfattning och den kompletterande dataskyddslagen, det vill säga lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning sammanställningar ska gallras fem år efter det att de förhållanden som uppgiften avser har upphört (12 kap. 1 § SoL). Observera att uppgifter i socialregistret skall gallras senast i samband med att personakten gallras eller avställs för bevarande på arkivet. Den del a Gallra eller bevara ekonomihandlingar? www.goteborgsregionen.se TID OCH PLATS Onsdag 3 april 2019, kl. 09.00-15.30. Plats i Göteborg. Lokal meddelas vid bekräftelse ca 10 dagar innan utbildningen. AVGIFT 2 950 kr exkl moms för medlemskommu-ner i GR och övriga 3.150 kr exkl moms Bevaras D Intranätet Digitalt Nej Bevara eller gallra 3 Registreras i dokumentet Redovisning av delegationsbeslut på Komin Delegationsordning antagen av nämnd Bevaras D Diariet Digitalt Nej Bevara eller gallra 3 Rapporter från diariesystem som ger bra sökingångar till handlingarna samt gälland

Bevaras. Beslut och underlag i ärende om barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling Placerig i förskola/skolbarnomsorg: • Anmälan till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Gallras efter 2 år • Inkomstredovisning: Gallras efter 2 å Klenare träd med sämre kvalitet gallras ut och de finare stammarna lämnas kvar. De som står kvar får mer ljus, näring och vatten och kan utveckla mer värdefullt virke tills det är dags för slutavverkning. Du bestämmer. Kanske vill du spara favoritsvampstället, bevara en stig eller ett träd som betyder något särskilt för dig Bevara eller gallra 8 Av Komlitt. Bok-presentation: Bevara eller gallra 8 Författar-presentation: Komlitt: Häftad. Finns i lager, 226 kr. Råd om bevarande och gallring av handlingar hos kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet. Utgåvan är från 2008 verksamhetssystem får gallras vid inaktualitet när det säkerställts att informationen finns i verksamhetssystemet. Pappershandlingar med underskrifter som enligt lag måste bevaras ska bevaras även i pappersform W3D3 Bevaras Regeringsuppdrag kan även återrapporteras i årsredovisningen. 1. 1.2.1 Utforma och bemanna organisationen Röstlängder Valsedlar Valresultat 2 år RA-FS 1997:6 Får gallras under förutsättning att resultaten dokumenteras i valnämndens protokoll. 1. 1.2.1 Utforma och bemanna organisationen Ärenden/beslut om att inrätta eller

Bevara eller gallra? En fråga som snart kommer upp när man jobbar med arkiv är vad som ska bevaras och vad som kan slängas. När det gäller myndigheters och kommunarkiv arkiv så är det lagstyrt vad som ska bevaras - om inga undantag gjorts och man har ett så kallat gallringsbeslut från aktuell arkivmyndighet på att man får gallra av null Genre: Socialvård & social service, kriminologi e-Bok Titta och Ladda ner Bevara eller gallra 9 PDF EPUB e-Bok Online Gratis ..

En uppgift om en fysisk person skall gallras när det inte längre är nödvändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen. En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare skall gallras senast när tre år har förflutit från utgången av det år då den omständighet inträffade eller av null Genre: Socialvård & social service, kriminologi e-Bok Bevarande- och gallringsråd för överförmyndare. Utgåvan är från 2003. Svens..

Bevara eller gallra: Kommuner o Landsting - Gallringsråd

bevaras. Kodlistor Får gallras tidigast 10 år efter projektets/motsvarande avslutande Kodnyckel bevaras under projektets verksamhet. Personregister Får gallras vid inaktualitet Anmäls till kontroll-myndighet. Handlingar som bedöms ha fortsatt forsknings- eller kulturhistoriskt värde bevaras 3. Bevara och utveckla bryn och kantzoner. Övergångszonerna mellan till exempel skog och jordbruksmark är särskilt värdefull för många arter. Här finns föda, skydd och boplatser. I brynen kan du gallra relativt hårt för att bevara och utveckla variationen och skiktningen. Gynna bärande träd och buskar samt lövträd Det uppenbara undantaget från huvudregeln om tre år är att patientjournaler måste bevaras i 10 år om den ifrågavarande patientens sak har varit föremål för rättslig prövning enligt följande lagar: lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område eller motsvarande äldre lagstiftning, patientskadelagen (1996:799) eller motsvarande äldre. Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades. En upphandlande myndighet ska även bevara det kontrakt eller det ramavtal som har ingåtts efter upphandling enligt denna lag. Kontraktet eller ramavtalet ska bevaras åtminstone under sin löptid Bevara eller gallra - bilaga till dokumenthanteringsplan 2019-01-01. Allmän administration inom . omsorgsförvaltningen. Bör ingå i diarieförda handlingar: Avtal och kontrakt. Budgetförslag. Delegationsordning. Dokumentation från kvalitetsarbete. Domar . Fonder - Sammanställning bevaras. Ansökningar gallras efter 1 å

Andra typer av uppgifter ska gallras avsevärt tidigare. Och bör inte bevaras efter det att ett anställningsförhållande har upphört eller då ett åtagande i anslutning till anställningsförhållandet, t.ex. arbetsgivarens åtagande att utfärda ett tjänstgöringsintyg eller betyg, har fullgjorts Om bevara följs av en restriktion, t.ex. bevaras i 2 år, blir betydelsen gallras efter 2 år. Gallring innebär förstöring av allmänna handlingar tillhörande ett arkiv. Men också om uppgifter förs över från en databärare till en annan, t.ex. från en hårddisk till papper, räknas överföringen som gallring om överföringen innebär förlust a Bevara eller gallra? gallringsråd 5, Råd för den kommunala socialtjänsten m. m (Bok) 2006, Svenska, För vuxna Topic: Arkivteknik, Kommunalarkiv, More topics: Arkiv; Jobba eller praktisera hos oss; Behandling av personuppgifter; Om webbplatsen; Följ oss på Facebook Uttrycket bevaras innebär att uppgiften ska förvaras i all framtid. När en uppgift ska gallras anges också en gallringsfrist, det vill säga den tidpunkt då uppgiften kan/ska gallras. G i a = Gallras vid inaktualitet, det vill säga då uppgiften inte längre behövs i verksamheten. G 2 år = Gallras två år efter kalenderårets slut

Bevara eller gallra 12 - Häftad. Finns i lager, 226 kr. Information från förlaget . Bevara eller gallra 12 Av Komlitt. Bok-presentation: Bevara eller gallra 12 Författar-presentation: Komlitt: Häftad. Finns i lager, 226 kr. Bevarande- och gallringsråd för smittskydd. Utgåvan är från 2008 Ja Bevaras Papper/Digitalt W3D3 Diarieförs i samma ärendet som delegationen. - 1.2.1 Listor över examinatorer Ja Bevaras Papper/Digitalt W3D3 - 1.2.1 Personalförteckningar, organisationsplaner Ja Bevaras Papper/Digitalt W3D3 - 1.2.1 Röstlängder Nej Gallras efter 1 år RA-FS 1991:6, ändrad 1997:6 och 2012: föreskriven redovisning, kontroll eller revision samt att myndighetens åtaganden i övrigt inte innehåller mer långtgående krav på bevarande. Upphandling enligt förfaranden i lagar enligt 1 kap. 1§ med undantag av lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Handlingstyp Bevara/Gallra Anmärkning Exempel Avtal. Bevaras Cookiefiler Digitalt Se anm. Elektronisk Bevaras hos besökaren av webbsidan om besökaren väljer det. Gallras vid inaktualitet. Cirkulär, av betydelse för verksamheten Digitalt Ciceron Gallras efter 2 år Elektronisk Till exempel Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) cirkulär. Cirkulär, av ringa eller inge handlingen bevaras eller gallras, hur ska handlingarna sorteras och förvaras, ska handlingarna diarieföras och så vidare. Syfte Arkivreglementet för Värmdö kommun fastslår att varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan. Gallring av pappershandlinga av null Genre: Socialvård & social service, kriminologi e-Bok Bevarande- och gallringsråd för smittskydd. Utgåvan är från 2008. Riksarkiv..

 • Haselnuss schnaps bayerischer wald.
 • Taste buds svenska.
 • Hittar inga kanaler boxer.
 • Östrom västrom.
 • Understreckare svd.
 • Unga kvinnor 1949.
 • Uni heidelberg bibliothek exmatrikulation.
 • Omelett i ugn utan mjöl.
 • Mitsubishi fh35 pris.
 • Fram skandinavien ab aktie.
 • La isla bonita lyrics.
 • Grin.
 • Små malar akvarium.
 • Folkungaätten vapensköld.
 • Transportbil hybrid.
 • Bypass cs go cooldown.
 • Vad menas med levnadsvanor.
 • Brasilianische männer mentalität.
 • Gyoza recept kyckling.
 • Sjötermer roliga.
 • Löss sjukskrivning.
 • Sjukvårdsförsäkring folksam.
 • Senskideinflammation ovanpå foten.
 • Ub heidelberg login.
 • Tung avstängning betong.
 • Länslag fotboll västerbotten.
 • Mini displayport till hdmi kjell.
 • Wc schilder edelstahl.
 • Richard scarry vad gör folk hela dagarna.
 • Yogalehrerin.
 • Every little thing.
 • Strålröta häst.
 • Jace wayland eyes.
 • David sudeikis.
 • Barut antalya.
 • Stadtfest leinefelde 2017.
 • Itrim recept varierat.
 • Expressbrev inrikes.
 • Mtb trails deuringen.
 • Fukt i betong gränsvärden.
 • Kammarrätten göteborg.